REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

http://lukar.pl/

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Szanowny Kliencie dbając o każdy szczegół Sklepu Internetowego pragniemy przedstawić Ci przejrzyste i zrozumiałe zasady współpracy. Ze względu na to przygotowaliśmy Regulamin Serwisu Internetowego lukar.pl, zwany dalej „Regulaminem”, który w przystępny sposób opisze zasady na jakich opiera się zawieranie transakcji w ramach Sklepu Internetowego i ułatwi Ci korzystanie z niego. Zapraszamy!

2) Poniższy Regulamin określa:

a. zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego;

b. zasady świadczenia Usług przez Sprzedawcę;

c. zasady rejestracji i tworzenia konta Klienta;

d. zasady składania Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym;

e. zasady dostarczania zamówionych Produktów oraz uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Produktów;

f. zasady korzystania z uprawnień Klienta do odstąpienia od umowy oraz do składania reklamacji;

3) W Regulaminie użyto poniższych pojęć, które należy rozumieć w następujący sposób:

a. Administrator danych osobowych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

b. Adres mailowy – adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego tj. kontakt@lukar.pl

c. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca lub zamierzająca złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym;

d. Koszyk – udostępniona dla Klienta w ramach infrastruktury informatycznej przestrzeń Sklepu Internetowego, w której Klient ma możliwość zbierać niezbędne informację na temat prowadzonych przez siebie w danej chwili zakupów oraz szczegółów składanego Zamówienia.

e. Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres mailowy Klienta podany w toku wypełniania Formularza zamówienia w Sklepie Internetowym, zawierająca określoną informację.

f. Strona Internetowa– strona główna Sklepu Internetowego lukar.pl oraz jej podstrony;

g. Sklep Internetowy – Sklep prowadzony przez Sprzedawcę, w którym Klienci za pośrednictwem Internetu (drogą elektroniczną) mogą dokonywać zakupów Produktów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.

h. Sprzedawca – F.H.U. LUKAR, ŁUKASZ STAŃCZYK, ul. ZAKRZEW36, 96-230 BIAŁA RAWSKA, NIP 835-153-73-73, TELEFON: 781810057, MAIL : kontakt@lukar.pl

i. Umowa Sprzedaży – umowa zawierana między Sprzedawcą, a Klientem, której przedmiotem jest zakup Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.

j. Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegająca na prowadzeniu konta Klienta;

k. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, w którym Klient określa jej szczegóły.

4) Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Klienta w wyniku korzystania ze Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

5) W celu uzyskania informacji na temat metod ochrony danych osobowych stosowanych przez Sprzedawcę zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności stanowiącą Załącznik nr. 1 do Regulaminu.

6) Ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto, czyli zawierają już podatek VAT.

7) Warto wiedzieć, że:

a. momentem zawarcia umowy o świadczenie Usługi jest moment kliknięcia w przycisk ZAREJESTRUJ SIĘ podczas wypełniania formularza Rejestracji.

b. momentem zawarcia Umowy Sprzedaży jest otrzymania Powiadomienia o przyjęciu złożonego Zamówienia.

§2 REJESTRACJA

1) Aby zapewnić każdemu Klientowi możliwość wygodnego dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawca umożliwia rejestrację oraz założenie Konta Klienta.

2) W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Internetowym wystarczy kliknąć w przycisk ZALOGUJ SIĘ na stronie głównej Sklepu Internetowego. Klikniecie przekieruje następnie do formularza rejestracji, który w pierwszym kroku będzie wymagał podania swojego adresu mailowego oraz wybrania opcji STWÓRZ KONTO.

3) Aby dokończyć procedurę Rejestracji Klient jest proszony o uzupełnienie interaktywnego formularza swoimi danymi osobowymi. Ważne aby dane te – w szczególności adres mailowy - były zgodne z rzeczywistością, gdyż w przyszłości mogą służyć do realizacji złożonego przez Klienta Zamówienia.

4) W celu świadczenia na rzecz Klienta Usług oraz zawierania Umów Sprzedaży po uzupełnieniu danych należy złożyć wymagane oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Formularz rejestracji umożliwia złożenie dodatkowych oświadczeń woli, dzięki których Klient uzyska dostęp do usług dodatkowych (NEWSLETTER, MARKETING).

5) Po wypełnieniu danych niezbędnych do rejestracji i złożeniu odpowiednich oświadczeń należy kliknąć przycisku ZAREJESTRUJ SIĘ. Potwierdzeniem rejestracji będzie otrzymanie na adres mailowy Powiadomienia.

6) Z chwilą otrzymania Powiadomienia, o którym mowa w pkt. 5 powyżej zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta.

§3 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1) Sprzedaż Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego odbywa się na podstawie Zamówień składanych przez Klienta. Zamówienia może składać zarówno Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym jak i Klient bez rejestracji (GOŚĆ).

2) W ofercie sprzedawcy znajdują się Produkty (np. drzwi) ściśle personalizowane. W celu złożenia Zamówienia należy po kliknięciu w interesujący nas produkt wybrać jego specyfikację (np. kolor, rodzaj klamki, wkładki czy strony otwierania).

3) Po wyborze Produktu oraz ewentualnej jego specyfikacji w celu kontynuowania składania Zamówienia należy kliknąć przycisk DODAJ DO KOSZYKA.

4) Finalizacja składania Zamówienia odbywa się poprzez wejście do Koszyka. W tym celu należy kliknąć w przycisk MÓJ KOSZYK znajdujący się w prawym górnym rogu Strony Internetowej.

5) Koszyk zgodnie z definicją jest przestrzenią Sklepu Internetowego przygotowaną dla Klienta, która pozwala przy pomocy interaktywnego formularza na precyzyjne sprawdzenie m.in.:

a. nazwy zamawianych produktów;

b. specyfikacji zamawianych produktów;

c. ilości zamawianych produktów;

d. jednostkowej oraz zsumowanej ceny zamawianych produktów;

e. dostępności zamawianych produktów;

6) Z poziomu Koszyka Klient ma możliwość wyboru sposobu składania Zamówienia poprzez:

a. Założenie Konta Klienta klikając w przycisk STWÓRZ KONTO;

b. logując się na Konto Klienta jeżeli wcześniej zostało utworzone;

c. bez konieczności rejestracji klikając przycisk ZAKUPY BEZ REJESTRACJI.

7) Po kliknięciu w przycisk ZAKUPY BEZ REJESTRACJI Klient jest proszony o uzupełnienie interaktywnego formularza swoimi danymi osobowymi. Ważne aby dane te – w szczególności adres mailowy - były zgodne z rzeczywistością, gdyż posłużą do realizacji złożonego przez Klienta Zamówienia.

8) Ostateczne potwierdzenie złożenia Zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE.

9) Potwierdzeniem złożenia Zamówienia jest Powiadomienie, w którym Sprzedawca informuję Klienta o szczegółach Zamówienia oraz o statusie płatności.

10) Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Aby rzetelnie wywiązać się z obowiązków Sprzedawcy, po złożeniu Zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy Zamówienie może zostać przyjęte do realizacji i przesyła do Klienta odpowiednie Powiadomienie. To z chwilą otrzymania tego Powiadomienia o przyjęciu Zamówienia pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.

§4 PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA

1) Płatność za zakupione Produkty może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów:

a. Płatności przy odbiorze w Sklepie Stacjonarnym znajdującym się pod adresem Sprzedawcy;

b. Przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy;

2) Każdy Klient akceptując regulamin i składając Zamówienie zgodnie przepisami ustawy o VAT, akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres mailowy podany w trakcie rejestracji lub składania Zamówienia. Za chwilę otrzymania faktury przez Klienta uznaje się chwilę otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą.

3) Dostawa zakupionych Produktów może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów:

a. Przesyłka własnym transportem pobraniowa – 120 złotych;

b. Przesyłka własnym transportem po przelewie bezpośrednim – 120 złotych;

4) Kliencie pamiętaj, że Produkty zakupione z naszej oferty są delikatne. Jako Sprzedawca zwracam się więc z prośbą, aby przy odbiorze przesyłki Klient dokładnie sprawdził w obecności przewoźnika/spedytora kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego i stan zamówionego Produktu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia, ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz udokumentować ewentualne uszkodzenia za pomocą zdjęć lub video, kontaktując się następnie jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

§5 REKLAMACJE

1) Sprzedawca względem Klienta odpowiada jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

2) Każdy Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji. Zachęcamy do składania jej za pośrednictwem Formularza Reklamacji, stanowiącego Załącznik nr.2 do niniejszego Regulaminu i przesłania go na adres mailowy Sprzedawcy lub w formie papierowej na adres korespondencyjny Sprzedawcy.

3) Korzystając z Formularza Reklamacji należy precyzyjnie opisać występujące wady Produktu lub Usługi.

4) Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania Formularza Reklamacji przez Sprzedawcę.

5) Każdy Klient zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej lub pisemnej.

§6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1) Każdy Klient zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta jeżeli posiada status Konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie ustawowym 14 dni od jej zawarcia lub otrzymania Produktu w zależności od tego , która z czynności nastąpiła później.

2) Każdy Klient jeżeli posiada status Konsumenta zgodnie z art 38 ustawy o prawach konsumenta nie ma prawa do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

3) Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wypełnić FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY będący załącznikiem nr. 3 do Regulaminu oraz odesłać Produkt na adres Sprzedawcy.

4) Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość to Klient ponosi koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy .

5) Po złożeniu oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy cena Produktu zostanie zwrócona Klientowi, podobnie jak koszt wysyłki Produktu poniesiony przy zakupie do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sprzedawcy w terminie 14 dni, nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem rzeczy.

6) Zwrot kosztów, o których mowa w pkt. 5 powyżej nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient do dokonania płatności.

§7 OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1) Sprzedawca dba o unikatowość swoich Produktów oraz Sklepu Internetowego. Dlatego warto wiedzieć, że układ treści zawarty na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego jak i jej poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.

2) Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na Stronie Internetowej podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

3) Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na Stronie Internetowej Klienci nie nabywają żadnych praw jak również nie uzyskują licencji do tych treści.

4) Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na Stronie Internetowej za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2) Każdy Klient posiadający status Konsumenta ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak:

a. stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

b. powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje społeczne, których statutowe zadania to ochrona praw konsumentów.

3) Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

4) Niniejszy regulamin razem z załącznikami stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, Umowy.

5) Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14 września 2017 roku do odwołania.

Do pobrania: